Nye vedtægter

Vedtægter for Børnenes Dyremark

Vedtaget på Ekstraordinær Generalforsamling i Børnenes Dyremark den 22. november 2009, på loftet i Karens Minde Kulturhus. Revideret på generalforsamlingen den 25 oktober 2015

1. Foreningens navn og hjemsted

Foreningens navn er Børnenes Dyremark.
Foreningens hjemsted er: Karens Minde, Wagnersvej 19, 2450 SV§ 2. Foreningens formål.

Stk.1:

Foreningen Børnenes Dyremark’s formål er:

 • at være dannelsesrum, hvor børn kan udvikle interesser og viden om dyr, natur og få lyst til at tage medansvar for og deltage i sociale fællesskaber
 • at udvikle og udvide det til enhver tid til rådighed værende område
 • at skabe rammer for børns dyrehold,
 • at søge at være et trygt fristed for børn og voksne, på tværs af forskelle, f.eks. generationsmæssige, familiemæssige, religiøse og etniske forskelle
 • at være et sted, hvor børn kan møde positive voksne rollemodeller
 • at være en ressource for institutioner, klubber og foreninger, der ikke er i strid med foreningens formål og vedtægter
 • at bidrage til at fremme gensidig respekt og forståelse, gennem relevante aktiviteter
 • at fremme viden om økologi, natur og dyr og medvirke til at børn får et naturligt indblik i en bæredygtig produktion af dyr.
 • at deltage i relevante lokale og globale fora, udviklingsprojekter og samarbejde, der kan bidrage til at fremme foreningens formål

Stk. 2:

Både børn og voksne medlemmer skal til enhver tid overholde de af Generalforsamlingens udstukne regler og retningslinjer for brug af, og færdsel på området.

Stk. 3:

Ingen medlemmer må som privatpersoner profitere på Børnenes Dyremark’s aktiviteter, eller anvende foreningens navn og ejendom til egen vinding.

Stk. 4:

Foreningens overskud skal anvendes til foreningens aktiviteter, til gavn for medlemmerne.

Stk. 5:

De børn, unge og voksne, der yder en aktiv, praktisk indsats i forhold til foreningen, foreningens dyr, de børn der er medlemmer af foreningen, samt foreningens øvrige medlemmer, er til enhver tid bundet af Børnenes Dyremark’s vedtægter. Det pålægges således alle frivillige på Børnenes Dyremark at kende og forholde sig til Børnenes Dyremark’s vedtægter.  Stk. 6:

Voksne på Børnenes Dyremark skal til stadighed opføre sig, som positive forbilleder og rollemodeller for de børn, der anvender området. Hermed forstås bl.a. at man opfører sig respektfuldt overfor dyrene, medlemmerne af Børnenes Dyremark, andre brugere af Karens Minde Laugets rekreative områder og at indtagelse af alkohol på hele området er strengt forbudt . Vi opfordrer voksne til ikke at ryge foran børnene og al rygning i stalden er forbudt.

Undtaget for regler om alkohol, er foreningens evt. salg og voksnes indtagelse af øl/vin ved foreningens arrangementer, hvor det dog stadig gælder, at det skal foregå i god ro og orden. Desuden er de voksne der kommer i Dyremarken forpligtiget til at yde et stykke friviligt arbejde, det kan være en fast vagt, gratis undervisning, fast ansvarsområde (hø, tømme skralde spande mm) og bestræbe sig på at inkludere de børn der kommer i Dyremarken uden voksne.

Stk. 7:

 • 3: – Medlemskab og kontingent:

Stk.1: – Medlemskab.

Alle i Københavns Kommune kan være medlem af Børnenes Dyremark. Generalforsamlingen fastsætter kontingentets størrelse og periode. Borgere uden for kommunen kan også søge medlemskab, men er ikke garanteret medlemskab

Borgere med bopæl i postnummeret 2450 går forud for øvrige københavnerborgere, i forhold til dyrehold.

Stk. 2 – indmeldelse:

Indmeldelse sker ved at indbetale kontingent til foreningens bankkonto, med tydelig opgivelse af navn, adresse og fødselsår. Ved nyindmeldelse efter halvdelen af en kontingentperiode er gået, gælder kontingentindbetalingen for indeværende kontingentperiode, samt den følgende.

Stk. 3 – udmeldelse:

Udmeldelse skal ske ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen, og gælder fra den dato medlemmet ønsker. Der refunderes ikke allerede indbetalt kontingent. Udmeldelse er bindende – ved ønske om genindmeldelse, gælder reglerne for nyindmeldelse. Ved hestepart betales der ikke for de sidste 2 måneder da dette tages fra indskudet.  Hvis der ikke gives 2 måneders varsel på opsigelse bortfalder indskudet.

Stk. 5 – Børnenes Dyremarks foreningsmæssige medlemskab.

Børnenes Dyremark kan søge optagelse i relevante organisationer og forbund, såfremt det vil styrke foreningens formål.
Generalforsamling.

 • 4. Generalforsamlingen – Foreningens højeste myndighed.

Den ordinære generalforsamling afholdes 1 gang årligt inden udgangen af oktober måned med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent / stemmeoptæller.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Fremlæggelse af regnskab.
 4. Fremlæggelse af budget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af kontingent.
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 7. Valg af 2 interne revisorer (evt. ekstern revisor). De kritiske revisorer må ikke være medlemmer af bestyrelsen.
 8. Eventuelt

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig ved almindelig flertal. Der gælder dog særlige bestemmelser for

Vedtægtsændringer (se disse).

Stemmeret ved generalforsamlingen har kun fremmødte medlemmer, der fylder 16 i generalforsamlings året.

Der kan indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, når en generalforsamling eller flertal af bestyrelsens medlemmer eller 20 af medlemmerne af foreningen forlanger det med angivelse af en dagsorden.

Bestyrelsen er herefter forpligtet til at indkalde til denne, således at den afholdes senest-2- uger efter begæringen er fremsat.

 • 5. – Indkaldelse

Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med 3 ugers varsel og skal være vedlagt de forslag, som ønskes behandlet, herunder regnskab og budget.

På den ekstraordinære generalforsamling kan kun behandles de forslag, som har givet anledning til indkaldelsen.

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være fremsendt til formanden senest 3 uger før generalforsamlingen. Forslag skal fremsendes til medlemmerne sammen med indkaldelsen.

Hvert medlem over 16 år har en stemme. Stemmeafgivning kan ske ved fuldmagt. Ingen kan dog
afgive mere end en stemme foruden sin egen.

Enhver generalforsamling er beslutningsdygtig, uanset antallet af fremmødte af de stemmeberettigede medlemmer. Dog kræves til forandring af vedtægterne samt til opløsning af foreningen, at 3/5 af samtlige medlemmer er mødt og at flertallet af de fremmødte stemmer for ændringen.

Kan beslutning om vedtægtsændring eller opløsning af foreningen ikke vedtages på grund af manglende fremmøde, indkalder generalforsamlingen inden 14 dage til en ny generalforsamling.

Denne er da beslutningsdygtig, uanset de mødendes antal.

Vedtægtsændringer skal godkendes af Karens Minde Lauget, idet Karens Minde Lauget har ansvaret for lejekontrakten på bygningerne og det omkringliggende område.

Bestyrelsen

 • 6. Bestyrelsen:

Generalforsamlingen vælger bestyrelsen ved almindeligt flertalsafgørelse. Såfremt der er flere opstillede end ledige poster skal afstemningen foregå skriftlig med mindre der er enighed om, at det ikke behøver at foregå skriftligt.

Bestyrelsen består af 5 personer: en formand, en kasserer og 3 medlemmer. Herudover vælges 3 børnerepræsentanter uden stemmeret i bestyrelsen. Som medlem af bestyrelsen kan alene medlemmer over 16 indvælges, dog skal formand og kasserer, der vælges direkte, skal være fyldt 18 år. I øvrigt konstituerer bestyrelsen sig selv. Der vælges herudover på generalforsamlingen 2 suppleanter.

Hvert bestyrelsesmedlem er valgt for 2 år ad gangen, ca. halvdelen at bestyrelsespladserne er på valg hvert år. Genvalg kan findes sted.

 • 7. Budget og regnskab oktober til september:

Regnskabsåret går fra d. 1. oktober til d.30. september, og kassereren fremlægger regnskabet på den følgende ordinære generalforsamling til godkendelse. Regnskabet skal være de kritiske revisorer i hænde senest ved udgangen af august ­måned.

På den ordinære generalforsamling fremlægger kassereren desuden budget for næste periode, som tages til efterretning af generalforsamlingen.

Regnskab og budget kan ikke sættes på dagsordenen på en ekstraordinær generalforsamling.

Kassereren er ansvarlig for, at der jævnligt bogføres. De interne revisorer gennemgår det bogførte materiale en gang i kvartalet.

Såfremt det bogførte materiale viser sig at være mangelfuldt, er bestyrelsen bemyndiget til at ind­hente rimelig professionel bistand.

Til driften af Børnenes Dyremark indbetales et årligt kontingent. Kontingentets størrelse fastsættes til enhver tid bindende for alle medlemmer af generalforsamlingen. Generalforsamlingen kan be­slutte at fastsætte differentieret kontingent for børn, voksne og passive medlemmer.

Det årlige kontingent betales inden udgangen af februar måned for det kommende år.
Partleje til heste betales forud d. 1 i måneden og der betales 2 måneders depositum. Ønsker man at stoppe med at have part meddeles dette til bestyrelsen med 2 måneders varsel og de sidste 2 måneders partleje dækkes af depositummet.
Kaninleje betales for et år ad gangen, ligesom betaling for får og høns betales årligt.

 • 8. Dirigent og sekretær:

Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent.

Sekretæren skriver protokollat for det på generalforsamlingen passeret

 • 9. Foreningens drift:

Højst en uge efter generalforsamlingen konstituerer den valgte bestyrelse sig.

Der skrives som minimum beslutningsreferat fra bestyrelsesmøderne. Referaterne skal kunne fremlægegs efter forespørgsel.

l perioden mellem de ordinære generalforsamlinger er bestyrelsen Børnenes Dyremark’s øverste myndighed. Bestyrelsen tegnes af den til enhver tid af bestyrelsen konstituerede formand, samt af bestyrelsen konstituerede kasserer. Konstituering til poster med tegningsret kan alene besluttes på et bestyrelsesmøde, og skal med underskrift bevidnes af 2 bestyrelsesmedlemmer, der er fyldt 18 år, og som ikke er konstituerede til en post med tegningsret.

Bestyrelsesmedlemmer er ikke personligt økonomisk ansvarlige i fordringer på foreningens midler.

Dog hæfter bestyrelsesmedlemmerne økonomisk, hvis de bevist stifter gæld i foreningens navn eller disponerer foreningens midler uansvarlig.

Det er således bestyrelsens overordnede ansvar, at regnskabet udarbejdes i overensstemmelse med lovgivningens- og vedtægternes regnskabsbestemmelser.

Bestyrelsen holder løbende møder og orienterer om deres arbejdegennem offentlige referater og informationsmøder.

10. – Foreningens ophør.

Foreningen kan opløses på en ordinær generalforsamling og kun såfremt forslaget opnår to tredjedel af stemmerne. I tilfælde af foreningen Børnenes Dyremark’s ophævelse, doneres foreningens evt. overskydende midler til ikke-politiske, ikke-religiøse, velgørende formål, der er til gavn for børn – f.eks. Red Barnet, Unicef eller børn og ungeindsatsen i Kgs. Enghave.

Ved den opløsende generalforsamling skal formanden stille konkret forslag om modtagere. Forslaget godkendes ved kvalificeret flertal.

Den ophævende generalforsamling udpeger tillige de personer, der skal forestå evt. salg af foreningens ejendom og materialer.

 • 11. – Andre Bestemmelser

Stk. 1 – Dyrehold:

– Man skal være medlem for at have og omgås dyrene på Børnenes Dyremark.

– De til enhver tid af statens gældende love om dyrehold skal overholdes.

– Børn og unge under 18 år skal have forældres eller værges skriftlige tilladelse til at have dyr, passe dyr eller indgå i Fællesheste ordningen.

– Medlemmer som har dyr på Børnenes Dyremark, har mødepligt ved de møder der indkaldes til løbende ved enten partmøder, fåremedlems møder eller kaninmøder.

– Bestyrelsen opretter ventelister, såfremt der er større søgning til dyrehold end der er kapacitet til.
Stk. 2 – Vedrørende heste:

– Bestyrelsen udpeger 1-2 hesteansvarlige per hest , hvoraf den ene skal være fyldt 18 år. Den anden kan være under 18 år

– Alle børn og unge under 18 år skal bære hjelm, når de håndterer heste – bl.a. når fodre, vander, vasker, strigler, sadler, trække eller rider.

– Børnenes Dyremark køber eller lejer hestene som tilbydes medlemmerne at leje i ordningen” Fællesheste”.

Børnenes Dyremarks bestyrelse er ansvarlig for at dyremarkens hestehold lever op til den gældende lovgivning.

– Alle der er med i ordningen ”Fællesheste”, skal være med til at ordne  fællespligter

– Er man af en eller anden årsag, i en kortere eller længere periode, forhindret i opfylde betingelserne i Fælleshesteordningen, skal man sørge for, at der drages omsorg for, at hesten i perioden bliver forsvarligt passet.

Man kan ikke have sin egen private hest på Dyremarken alle hestene indgår i fællesheste ordningen og partlister varetages af bestyrelsen sammen med de hesteansvarlige. Stk. 3 Vedrørende Kaniner:

– Bestyrelsen udpeger 2 kanin ansvarlige, hvoraf den ene skal være fyldt 18 år. Den anden kan være under 18 år.

– Kaninejerne skal indgå kontrakt vedrørende kaniner på Børnenes Dyremark med bestyrelsen, før der kan opnås mulighed for at have en kanin på Børnenes Dyremark.

– Kaninejere kan højst have en kanin på Børnenes Dyremark og det må kun være hun kaniner eller kastrerede han kaniner.

– Hvis ejeren er under 18 år, skal en forældre eller en værge tillige underskrive kontrakten.

Stk.4 Aktive og passive medlemmer:

– Som aktivt medlem regnes den, der gør en specifik, aktiv indsats for foreningen.

– Ved specifik, aktiv indsats forstås dyrehold, løbende praktiske arbejdsopgaver på området, praktisk arbejde ved foreningens arrangementer, bestyrelsesarbejde, samt vederlagsfrit arbejde og tjenesteydelser for foreningen.

– Som passivt medlem regnes den der ikke gør en specifik, aktiv indsats for foreningen. Som passivt medlem regnes man som støttemedlem, der med sit kontingent støtter foreningens drift.

– Både aktive og passive medlemmer har på lige vilkår, og uden begrænsninger, fuld taleret på
medlemsmøder, samt tale og stemmeret på generalforsamlinger.

Stk. 5 Konflikt og klageprocedure:

Såfremt man ønsker at klage over et medlem, sendes en skriftlig klage til bestyrelsen. Alene sager, der er indenfor foreningens jurisdiktion, kan behandles af bestyrelsen. Overtrædelser af dansk lovgivning samt politivedtægten videregives til rette myndighed, men bestyrelsen kan efterfølgende træffe afgørelse om hvorvidt sagen også skal have konsekvenser i forhold til medlemskab, færdsel på foreningens område samt deltagelse i foreningens aktiviteter.

Bestyrelsen behandler alle indkomne klager, og beslutter om der skal handles yderligere. Såfremt en klage af bestyrelsen anses handlingskrævende, indkaldes de umiddelbart implicerede personer til partshøring. Efterfølgende træffer bestyrelsen beslutning om evt. sanktioner. Sanktioner kan ankes til bestyrelsen; men består i anke-perioden.

Klager af meget alvorlig karakter, kan medføre bortvisning i sagsbehandlingsperioden.

Klager fra børn behandles anderledes i det der ikke nødvendigvis gives agtindsigt til den anklagede. Ligeledes behøver børn ikke give en klage skrifteligt men kan tale med en forældre eller en bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen vælger herefter hvordan klagen bedst kan behandles.

 

 

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *