Referat fra generalforsamling på Børnenes Dyremark 8. november 2014.

Dirigent: Inez

Referent indtil kl. 16:45:  Lone St.

Referent efter kl. 16:45: Rie

Til stede: Inez, Elena, Marie, Elvira, Frederikke U., Lotte, Lulu, Mathilde, Pernille, Anja, Marianne, Hanne, Anna, Karina, Michala, Dorthe, Lone Sø., Sarah, Frederikke W., Gry, Sabrina, Eva, Erik, Lone St.,  Maria, Emilie, Elin, Elisa, Misha, Rie, Julie S., Julie G., Pia, Lisette, Bolette.

Inez blev valgt til dirigent og Lone St. til referent. Dagsorden for generalforsamlingen blev gennemgået af formanden, Rie, og godkendt af generalforsamlingen.

Ud over den ordinære dagsorden havde bestyrelsen indføjet et tema om kommunikation på Dyremarken og inviteret en coach, Signe Storr til emnet. Af indsendte forslag blev forslag til vedtægtsændringer og nedsættelse af et kommunikationsudvalg medtaget på generalforsamlingen. Formanden, Rie, fremlagde bestyrelsens beretning og generalforsamlingen kommenterede den undervejs:

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsen synes det har været et godt år, der har medført:

  • Vi har rekord mange medlemmer
  • Rekord god økonomi
  • Rekord mange dyr
  • Rekord mange frivillige
  • Rekord meget indflydelse

Årets gang

  • Ridebanen er igang med at få etableret lys og skilte af CAB og Erik. Der blev fremvist fine skilte til ridebanen, som Inez har fremstillet. Generalforsamlingen klappede af skiltene.
  • Fårelauget er blevet etableret og er godt igang. Der er dog mistet 2 får til løsgående hunde.
  • Der er afholdt sociale arrangementer ved Hanne og Anja, hvor mange har hjulpet til: Fastelavn, halloween og loppemarked
  • Der er kommet 4½ nye heste i år: Carlson, Corrie, Dinjo, Faxi og Manilla har været ude og er tilbage. Ialt er der nu 12 heste og ponyer.
  • Erik har bl.a. samlet genanvendeligt træ fra nedtagningen af Skurbyen og foretaget reparationer og forbedringer på bla. loftet i stalden.

Bestyrelsen takkede hjerteligt alle børn og voksne, der har hjulpet med arrangementer og daglig drift gennem året. Det gjorde generalforsamlingen også.

Ongoing

Bestyrelsen forsøger at skaffe ressourcer til dræning af ridebane, folde og stien gennem: Københavns Kommunes Skybrudsplaner, Københavns Kommunes Byfornyelse, CAB, Københavns Kommunes Ejendomme og Københavns Kommune. Der er desværre lange udsigter: fra flere til mange år, hos de fleste af parterne. Generalforsamlingen foreslog en arbejdsdag, hvor man i fællesskab kan grave grøfter, som kan aflaste området på kortere sigt. Forslaget står åbent, da der ikke blev besluttet noget. Hanne og Gry vil gerne søge fonde på vegne af Dyremarken og de har erfaring med det. Bestyrelsen og generalforsamlingen takkede for initativet.

Buerne fra Skurbyen har bestyrelsen planlagt, at skulle anvendes til afskærmning for hestene på foldene. CAB er på sagen.

På baggrund af de 2 mistede får, overvejer bestyrelsen, at anskaffe en alpaca, som fårehyrde på den fredede del af Sydhavnstippen. Alpaca skulle være frygtløse overfor løse hunde og ikke til gene for andre besøgende.

Bestyrelsen undersøger i øjeblikket, hvordan underlaget på ridebanen kan forbedres. Underlaget skal opbygges på en bestemt måde og af bestemte materialer for at fungere. Man kan ikke bare fylde eksempelvis strandsand på.

Udfordringer

Bestyrelsen ser nye udfordringer i, at der er 45 frivillige hjælpere, ca. 80 hesteparter, kaninbørn, 6 hønsefamilier og omkring 30 medlemmer af fårelauget. Samtidig er der i skrivende stund 257 medlemmer på Dyremarkens Facebook side (d.d.). Det stiller nye krav til kommunikation og kommunikationsveje for Børnenes Dyremark.

Regnskab/budget

Regnskab og budget blev fremlagt ved Dorthe. Der foreligger en kassekladde og bestyrelsen har bilag for både regninger og indtægter, der kan rekvireres ved behov. Kassekladden gengives her og årets resultat er, at Børnenes Dyremark har et indestående på kr. 75.829,31 :

 

Kasse Bank
beholdning primo 24362,5 Primo 349,72
Til bank november -18000 Ultimo 75829,31
Dorthe kasse til bank -500
Overskud loppemarked nov. 2013 2256,5
Banko december 2013 4242,5
fastelavn 2014 1594,5
Loppemarked april 2014 6851
20807

Bestyrelsen er ikke ekspanderet i den korte periode, hvor foreningens eksplosive vækst er sket, og der har ikke i bestyrelsen været kræfter til at løfte en egentlig regnskabsopgave. Bestyrelsen drøfter mulighederne for at købe regnskabshjælp udefra. Børnenes Dyremark får eget cvr.nr. den 12. november 2014.

Valg til bestyrelsen

Herefter var der valg til bestyrelsen, som bestod af:

Rie, formand

Misha, bestyrelse

Mathilde, bestyrelse

Anja, bestyrelse

Dorthe, bestyrelse og rep. for Karens Minde Lauget

Julie, suppleant

Karina, suppleant

Der var uklarhed omkring reglerne for valgbarhed. Bestyrelsen henviste til afgang fra bestyrelsen i utide, som begrundelse for at 2 bestyrelsesmedlemmer ikke var på valg. Generalforsamlingen påpegede at bestyrelsesmedlemmer og suppleanter der er valgt ind i 2012 er på valg i 2014. Alle bestyrelsens medlemmer og suppleanter ønskede at blive siddende undtagen Julie. Lotte ville gerne stille op til bestyrelsen, så denne udskiftning blev godkendt af generalforsamlingen.

Det blev besluttet at Julie, Rie og Dorthe var på valg i år

Den nye bestyrelse for 2014/15 er derfor:

Rie, Misha, Mathilde, Anja, Dorthe, Lotte, Karina

Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlinger, så indbyrdes pladser blev ikke drøftet. Der mangler valg af børnerepræsentanter, som udgik, idet tiden var fremskreden.

Indkomne forslag

Elin uddybede forslaget om et kommunikationsudvalg med, at et kommunikationsudvalg kunne arbejde under bestyrelsen, så bestyrelsen leverer information til udvalget, der står for videreformidlingen i foreningen og udenfor foreningen (efter relevans). Her kunne et kommunikationsudvalg tage fat på at opdatere Dyremarkens hjemmeside, så bliver en medspiller i den indbyrdes kommunikation. P.t. sker Dyremarkens kommunikation stort set på Facebook, hvilket ikke fungerer godt i alle tilfælde. Kommunikationsudvalget skulle, ifølge Elin, også se på andre medier, der kunne være hensigtsmæssige for Dyremarken og dens medlemmer og gæster. Både generalforsamling og bestyrelse tilsluttede sig forslaget. Kommunikationsudvalget skal nedsættes efter bestyrelsen har konstituteret sig. Referatet er ikke nået ud inden bestyrelsen har konstitueret sig og Elin, Frederikke W., Julie G. og Lone St. har meldt sig til kommunikationsudvalget indtil videre.

Herefter blev forslag til revidering af vedtægter, udarbejdet af Maria, behandlet. Debatten var lang og der var mange konstruktive forslag fra både bestyrelsen og generalforsamlingen. Da ændringsforslagene ikke har været sendt ud til gennemlæsning før generalforsamlingen, bliver vedtægter med rettelser gennemgået ved et senere møde eller ved næste års generalforsamling

Generalforsamlingen var planlagt til at foregå mellem kl. 14 og kl. 17.  Da klokken var 16:45 var vedtægtsændringer ikke drøftet færdige, og temaet om kommunikation var ikke startet. Bestyrelsen meddelte at der ville blive indkaldt til en fortsættelse af generalforsamlingen i december for valg af børnerepræsentanter og afslutning af revidering af vedtægter.

 

Referat afsluttet den 23. november 2014 af Lone St.

 

 

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *