Vedtægter

Vedtægter for Børnenes Dyremark
Vedtaget på Ekstraordinær Generalforsamling i Børnenes Dyremark den 22. november 2009, på loftet i Karens Minde Kulturhus

§ 1. Foreningens navn og hjemsted

Foreningens navn er Børnenes Dyremark.
Foreningens hjemsted er: Karens Minde, Wagnersvej 19, 2450 SV, og råder over det område der er markeret pi det til vedtægterne hørende kort.

§ 2. Foreningens formål.

Stk.1:

Foreningen Børnenes Dyremark’s formål er:

 • at udvikle og udvide det til enhver tid til rådighed værende område
 • at skabe rammer for børns dyrehold,
 • at være et dannelses rum, hvor børn kan udvikle sunde interesser og viden om bl.a. dyr og natur
 • at søge at være et trygt fristed for børn og voksne, på tværs af forskelle, f.eks. generationsmæssige, familiemæssige, religiøse og etniske forskelle
 • at være et sted, hvor børn kan møde positive voksne rollemodeller
 • at være en ressource for institutioner, klubber og foreninger, der ikke er i strid med foreningens formål og vedtægter
 • at bidrage til at fremme gensidig respekt og forståelse, gennem relevante aktiviteter
 • at fremme viden om økologi, natur og dyr
 • at deltage i relevante lokale og globale fora, udviklingsprojekter og samarbejde, i forhold til at fremme foreningens formål

Stk. 2:

Både børn og voksne medlemmer skal til enhver tid overholde de af Generalforsamlingens udstukne regler og retningslinjer for brug af, og færdsel på området.

Stk. 3:

Ingen medlemmer må som privatpersoner profitere på Børnenes Dyremark’s aktiviteter, eller anvende foreningens navn og ejendom til egen vinding.

Stk. 4:

Foreningens overskud skal anvendes til foreningens aktiviteter, til gavn for medlemmerne.

Stk. 5:

De børn, unge og voksne, der yder en aktiv, praktisk indsats i forhold til foreningen, foreningens dyr, de børn der er medlemmer af foreningen, samt foreningens øvrige medlemmer, er til enhver tid bundet af Børnenes Dyremark’s frivillighedspolitik. Det pålægges således alle frivillige på Børnenes Dyremark at kende og forholde sig til Børnenes Dyremark’s friviIlighedspolitik. Frivillighedspolitikken skal være godkendt af Karens Mindelauget og frivillighedspolitikken skal altid være tilgængelig på evt. hjemmeside og skal udleveres på tryk til nye medlemmer.

Stk. 6:

Voksne på Børnenes Dyremark skal til stadighed opføre sig, som positive forbilleder og rollemodeller for de børn, der anvender området. Hermed forstås bl.a. at man opfører sig respektfuldt overfor dyrene, medlemmerne af Børnenes Dyremark, andre brugere af Karens Minde Laugets rekreative områder og at indtagelse af alkohol på hele området er strengt forbudt.

Undtaget for denne regel, er foreningens evt. salg og voksnes indtagelse af øl/vin ved foreningens arrangementer, hvor det dog stadig gælder, at det skal foregå i god ro og orden.

Stk. 7:

Foreningsundergravende virksomhed af skriftlig eller mundtlig karakter, urigtig og utidig forstyrrelse af bestyrelsens arbejde, offentlig tilsvining af foreningen, bestyrelsen og dens medlemmer, samt overtrædelse af gældende lovgivning, med foreningen dens medlemmer eller gæster som forurettede, kan føre til bortvisning og/eller eksklusion, som endelig skal godkendes på først kommende ordinær generalforsamling eller på en ekstra ordinær generalforsamling med kvalificeret flertal.

§ 3: – Medlemskab og kontingent:

Stk.1: – Medlemskab.

Alle i Københavns Kommune kan være medlem af Børnenes Dyremark. Generalforsamlingen fastsætter kontingentets størrelse og periode.

Medlemsskabet for borgere uden for københavns kommune udløber et år efter disse vedtægters godkendelse

Borgere med bopæl i postnummeret 2450 går forud for øvrige københavnerborgere, i forhold til dyrehold.

Stk. 2 – indmeldelse:

Indmeldelse sker ved at indbetale kontingent til foreningens bankkonto, med tydelig opgivelse af navn, adresse og fødselsår. Ved nyindmeldelse efter halvdelen af en kontingentperiode er gået, gælder kontingentindbetalingen for indeværende kontingentperiode, samt den følgende.

Stk. 3 – udmeldelse:

Udmeldelse skal ske ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen, og gælder fra den dato medlemmet ønsker. Der refunderes ikke allerede indbetalt kontingent. Udmeldelse er bindende – ved ønske om genindmeldelse, gælder reglerne for nyindmeldelse.

Stk. 4 – klager, advarsler, bortvisning samt eksklusion:

Bestyrelsen kan, efter at have behandlet en sag på baggrund af konkret klage og evidens, i yderste konsekvens skride til eksklusion af et medlem. Eksklusion af Børnenes Dyremark er for bestandigt og indbetalt kontingent refunderes ikke.

Stk. 5 – Børnenes Dyremarks foreningsmæssige medlemskab.

Børnenes Dyremark kan søge optagelse i relevante organisationer og forbund, såfremt det vil styrke foreningens formål.
Generalforsamling.

§ 4. Generalforsamlingen – Foreningens højeste myndighed.

Den ordinære generalforsamling afholdes 1 gang årligt inden udgangen af oktober måned med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent / stemmeoptæller.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Fremlæggelse af regnskab.
 4. Fremlæggelse af budget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af kontingent.
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 7. Valg af 2 interne revisorer (evt. ekstern revisor). De kritiske revisorer må ikke være medlemmer af bestyrelsen.
 8. Eventuelt

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig ved almindelig flertal. Der gælder dog særlige bestemmelser for

Vedtægtsændringer (se disse).

Stemmeret ved generalforsamlingen har kun fremmødte medlemmer, der fylder 16 i generalforsamlings året.

Ekstraordinær generalforsamling, når en generalforsamling eller flertal af bestyrelsens medlemmer eller 20 af medlemmerne af foreningen forlanger det med angivelse af en dagsorden .

Bestyrelsen er herefter forpligtet til at indkalde til denne, således at den afholdes senest-3- uger efter begæringen er fremsat.

§ 5. – Indkaldelse

Generalforsamlingen indkaldes skriftligt af bestyrelsen med 14 dages varsel og skal være vedlagt de forslag, som ønskes behandlet, herunder regnskab og budget.

På den ekstraordinære generalforsamling kan kun behandles de forslag, som har givet anledning til indkaldelsen.

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være fremsendt til formanden senest 1. september. Forslag skal fremsendes til medlemmerne sammen med indkaldelsen.

Hvert medlem over 16 år har en stemme. Stemmeafgivning kan ske ved fuldmagt. Ingen kan dog
afgive mere end en stemme foruden sin egen.

Enhver generalforsamling er beslutningsdygtig, uanset antallet af fremmødte af de stemmeberettigede medlemmer. Dog kræves til forandring af vedtægterne samt til opløsning af foreningen, at 3/5 af samtlige medlemmer er mødt og at flertallet af de fremmødte stemmer for ændringen.

Kan beslutning om vedtægtsændring eller opløsning af foreningen ikke vedtages på grund af manglende fremmøde, indkalder generalforsamlingen inden 14 dage til en ny generalforsamling.

Denne er da beslutningsdygtig, uanset de mødendes antal.

Vedtægtsændringer skal godkendes af Karens Minde Lauget, idet Karens Minde Lauget har ansvaret for lejekontrakten på bygningerne og det omkringliggende område.

Bestyrelsen

§ 6. Bestyrelsen:

Generalforsamlingen vælger bestyrelsen ved almindeligt flertalsafgørelse. Såfremt der er flere opstillede end ledige poster skal afstemningen foregå skriftlig med mindre der er enighed om, at det ikke behøver at foregå skriftligt.

Bestyrelsen består af 5 personer: en formand, en kasserer og 3 medlemmer. Herudover vælges 3 børnerepræsentanter uden stemmeret i bestyrelsen. Som medlem af bestyrelsen kan alene medlemmer over 16 indvælges, dog skal formand og kasserer, der vælges direkte, skal være fyldt 18 år. I øvrigt konstituerer bestyrelsen sig selv. Der vælges herudover på generalforsamlingen 2 suppleanter.

Hvert bestyrelsesmedlem er valgt for 2 år ad gangen, ca. halvdelen at bestyrelsespladserne er på valg hvert år. Genvalg kan findes sted.

§ 7. Budget og regnskab oktober til september:

Regnskabsåret går fra d. 1. oktober til d.30. september, og kassereren fremlægger regnskabet på den følgende ordinære generalforsamling til godkendelse. Regnskabet skal være de kritiske revisorer i hænde senest ved udgangen af august ­måned.

På den ordinære generalforsamling fremlægger kassereren desuden budget for næste periode, som tages til efterretning af generalforsamlingen.

Regnskab og budget kan ikke sættes på dagsordenen på en ekstraordinær generalforsamling.

Kassereren er ansvarlig for, at der jævnligt bogføres. De interne revisorer gennemgår det bogførte materiale en gang i kvartalet.

Såfremt det bogførte materiale viser sig at være mangelfuldt, er bestyrelsen bemyndiget til at ind­hente rimelig professionel bistand.

Til driften af Børnenes Dyremark indbetales et årligt kontingent. Kontingentets størrelse fastsættes til enhver tid bindende for alle medlemmer af generalforsamlingen. Generalforsamlingen kan be­slutte at fastsætte differentieret kontingent for børn, voksne og passive medlemmer.

Det årlige kontingent betales inden udgangen af februar måned for det kommende år.

Fastsat stald- og bur/eje betales forud hver den 4. i måneden.
§ 8. Dirigent og sekretær:

Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent.

Sekretæren skriver protokollat for det på generalforsamlingen passeret

§ 9. Foreningens drift:

Højst en uge efter generalforsamlingen konstituerer den valgte bestyrelse sig.

Der skrives som minimum beslutningsreferat fra bestyrelsesmøderne. Referaterne skal kunne fremlægegs efter forespørgsel.

l perioden mellem de ordinære generalforsamlinger er bestyrelsen Børnenes Dyremark’s øverste myndighed. Bestyrelsen tegnes af den til enhver tid af bestyrelsen konstituerede formand, samt af bestyrelsen konstituerede kasserer. Konstituering til poster med tegningsret kan alene besluttes på et bestyrelsesmøde, og skal med underskrift bevidnes af 2 bestyrelsesmedlemmer, der er fyldt 18 år, og som ikke er konstituerede til en post med tegningsret.

Bestyrelsesmedlemmer er ikke personligt økonomisk ansvarlige i fordringer på foreningens midler.

Dog hæfter bestyrelsesmedlemmerne økonomisk, hvis de bevist stifter gæld i foreningens navn eller disponerer foreningens midler uansvarlig.

Det er således bestyrelsens overordnede ansvar, at regnskabet udarbejdes i overensstemmelse med lovgivningens- og vedtægternes regnskabsbestemmelser.

Bestyrelsen skal indkalde til mindst et medlemsmøde om måneden, p.t. kaldet “søndagsmøde”, Medlemsmødet er det forum, hvor medlemmerne kan holde sig ajour med bestyrelsens arbejde, drøfte ad hoc sager samt indstille sager til beslutning i bestyrelsen.

§ 10. – Foreningens ophør.

Foreningen kan opløses på en ordinær generalforsamling og kun såfremt forslaget opnår to tredjedel af stemmerne. I tilfælde af foreningen Børnenes Dyremark’s ophævelse, doneres foreningens evt. overskydende midler til ikke-politiske, ikke-religiøse, velgørende formål, der er til gavn for børn – f.eks. Red Barnet, Unicef eller børn og ungeindsatsen i Kgs. Enghave.

Ved den opløsende generalforsamling skal formanden stille konkret forslag om modtagere. Forslaget godkendes ved kvalificeret flertal.

Den ophævende generalforsamling udpeger tillige de personer, der skal forestå evt. salg af foreningens ejendom og materialer.

§ 11. – Andre Bestemmelser

Stk. 1 – Dyrehold:

– Man skal være medlem for at have dyr på Børnenes Dyremark.

– De til enhver tid af statens gældende love om dyrehold skal overholdes.

– Børn og unge under 18 år skal have forældres eller værges skriftlige tilladelse til at have dyr, passe dyr eller indgå i Fællesheste ordningen.

– Medlemmer som har dyr på Børnenes Dyremark, har mødepligt ved mindst et søndagsmøde pr. måned.

– Bestyrelsen opretter ventelister, såfremt der er større søgning til dyrehold end der er kapacitet til.
Stk. 2 – Vedrørende heste:

– Bestyrelsen udpeger 2 hesteansvarlige, hvoraf den ene skal være fyldt 18 år. Den anden kan være under 18 år

– Alle børn og unge under 18 år skal bære hjelm, når de håndterer heste – bl.a. når fodre, vander, vasker, strigler, sadler, trække eller rider.

– Børnenes Dyremark køber eller lejer hestene med et stangmål på højst 1,49 m., som tilbydes medlemmerne at leje i ordningen” Fællesheste”.

– Alle der er med i ordningen ”Fællesheste”, skal være med til at oprette og flytte folde.

– Er man af en eller anden årsag, i en kortere eller længere periode, forhindret i opfylde betingelserne i Fælleshesteordningen, skal man sørge for, at der drages omsorg for, at hesten i perioden bliver forsvarligt passet.

– For medlemmer som har egen hest på Børnenes Dyremark den 1. november 2009 gælder overgangsordningen, at de kan have deres hest på Børnenes Dyremark til udgangen af november 2010

– Staldlejen stiger fra 1. marts 2010 hver måned med 300 kroner indtil privat hestehold ophører.

– Per 22. november 2009 indeholder staldlejen en boksplads, plads på depotrum og bortskaffelse af mødding. Hestens øvrige udgifter til drift, som dyrlægeregninger, smed, ormekur, vaccinationer, foder mv., påhviler hesteejeren.

 

Stk. 3 Vedrørende Kaniner:

– Bestyrelsen udpeger 2 kanin ansvarlige, hvoraf den ene skal være fyldt 18 år. Den anden kan være under 18 år.

– Kaninejerne skal indgå kontrakt vedrørende kaniner på Børnenes Dyremark med bestyrelsen, før der kan opnås mulighed for at have en kanin på Børnenes Dyremark.

– Kaninejere kan højst have en kanin på Børnenes Dyremark.

– Hvis ejeren er under 18 år, skal en forældre eller en værge tillige underskrive kontrakten.

– Medlemmer, som vil have andre dyr på Børnenes Dyremark, skal indgå kontrakt med bestyrelsen, før de kan have andre dyr på Børnenes Dyremark.

– Hvert medlem kan højst have et dyr på Børnenes Dyremark.

Stk.4 Aktive og passive medlemmer:

– Som aktivt medlem regnes den, der gør en specifik, aktiv indsats for foreningen.

– Ved specifik, aktiv indsats forstås dyrehold, løbende praktiske arbejdsopgaver på området, praktisk arbejde ved foreningens arrangementer, bestyrelsesarbejde, samt vederlagsfrit arbejde og tjenesteydelser for foreningen.

– Som passivt medlem regnes den der ikke gør en specifik, aktiv indsats for foreningen. Som passivt medlem regnes man som støttemedlem, der med sit kontingent støtter foreningens drift.
– Både aktive og passive medlemmer har på lige vilkår, og uden begrænsninger, fuld taleret på
medlemsmøder, samt tale og stemmeret på generalforsamlinger.

Stk. 5 Konflikt og klageprocedure:

Såfremt man ønsker at klage over et medlem, sendes en skriftlig klage til bestyrelsen. Alene sager, der er indenfor foreningens jurisdiktion, kan behandles af bestyrelsen. Overtrædelser af dansk lovgivning samt politivedtægten videregives til rette myndighed, men bestyrelsen kan efterfølgende træffe afgørelse om hvorvidt sagen også skal have konsekvenser i forhold til medlemskab, færdsel på foreningens område samt deltagelse i foreningens aktiviteter.

Bestyrelsen behandler alle indkomne klager, og beslutter om der skal handles yderligere. Såfremt en klage af bestyrelsen anses handlingskrævende, indkaldes de umiddelbart implicerede personer til partshøring. Efterfølgende træffer bestyrelsen beslutning om evt. sanktioner. Sanktioner kan ankes til styrelsen; men består i anke-perioden.

Klager af meget alvorlig karakter, kan medføre bortvisning i sagsbehandlingsperioden.

 

Vedtaget på Børnenes Dyremarks generalforsamlingen den ____________________