Generalforsamling

Generalforsamling den 23/11 2013

Deltagere: Erik, Henrik(hønselaug), Julie, Sabrina, Lara, Karen, Dorthe, Mathilde, Rie, Michala, Emma, Anne, Vicky og Kate

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Formandsberetning
 4. Gennemgang af foreningens økonomi
 5. Fremlæggelse af ideer og information
  1. Info omkring rytterstue
  2. Rygning på Dyremarkens
  3. Ideer til projekter i 2014
  4. Indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 7. Eventuelt

 

 1. Valg af dirigent

Formanden indstiller kasserer og bestyrelsesmedlem Dorthe Eren som dirigent.

 1. Valg af referent

Bestyrelsesmedlem Mathilde Lunderskov bliver udpeget som referent

 1. Formandsberetning
  Rie beretter om året der er gået og vi synger Regnvejrsdag i November til minde om Cilla
  Hele årsberetningen ligger her på hjemmesiden.

  4. Gennemgang af foreningens økonomi

Dorthe fortæller at vores økonomi er i minus, men at der indkommer nogle penge i forbindelse med afslutning på projekter hvor foreningen har udlæg. Der gøres opmærksom på at udgifter til lys skal indkøbes/afvikles i dette kalender år ellers vil støtte til dette frafalde. Dorthe opfordre til at man skriver sit navn på hvergang man indbetaler for medlemskab og partleje og evt. supplere med en email, så hun kan holde styr på hvem betalingerne er fra.

5. Fremlæggelse af ideer og information

Rytterstue

Vi arbejder på at finde en god aftale med Cap omkring rytterstuen, som de har sat i stand. Cap har stået for opførelse af folde, læskure, ridebane, kanin plateau, hønsegård mm. og er en fantastisk arbejdskraft vi kan gøre brug af på fremtidige projekter, derfor arbejde vi på at få en aftale omkring rytterstuen, hvor vi kan bruge den i det tidsrum Cap ikke bruger lokalerne. Bestyrelsen melder ud omkring resultatet af forhandlingerne i begyndelsen af det nye år.

Rygning på Dyremarken
Vi har observeret et stigende antal rygere blandt vores unge medlemmer. Som en forbyggelse mod at endnu flere begynder at ryge på Dyremarken, arbejder bestyrelsen på at formulere en rygepolitik. Med henvisning til foreningens vedtægter omkring rollemodeller, opfordre vi til at voksne viser hensyn og begrænser deres rygning til ikke at foregå bland vores børn(medlemmer under 18) Mere info følger efter næste bestyrelsesmøde.

Ideer til projekter i 2014

Lys på ridebanen er et projekt vi skal ha igangsat denne vinter. Vi indkøber projektøre der både er energivenlige og med langtidsholdbare pære/dioder og arbejder på en midlertidig opsætning langs ridebanen – permanent opsætning følger når Cap får tid til at opsætte stolper i passende højde.
Som afløsning for vores 2 geder, der blev aflivet på grund af alderdom, ønske vi at få slagte får på Dyremarken. Vi samarbejder med Fårelauget på Tippen om at købe får sammen med dem og måske lade hele fåre-delen køre gennem dem. Interesserede opfordres til at skrive til bestyrelsen, så vi har et overblik over hvor mange der drømmer om at spise hjemmeproduceret lammekød i 2014.

Vores hestebestand er pt. på 9 heste i størrelsen 95 cm til 152 cm. Bestyrelsen har et ønske om at finde én større hest, så vi kan tilbyde ryttere over 75 kg part på Børnenes Dyremark.

Cap ønsker at sætte bygningen ved kaninburene i stand, så vi kan tilbyde besøgende WC forhold. Karen foreslår at vi indretter hestestald i bygningen, som den tidligere er benyttet til. Bestyrelsen og Karensminde Kulturhus går videre med ideer til hvordan vi bedst udnytter bygningen.

Anne ønsker et forum, hvor man kan komme med spørgsmål til bestyrelsen. Vi henviser til at man møder op på vores bestyrelsesmøder, der er d. første torsdag i hver måned, med sager og spørgsmål til bestyrelsen, der er afsat de første 20 minutter til medlemssager. Ellers kan man altid skrive til bestyrelsesmedlemmerne, email adresser findes på hjemmesiden.

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Michala vælger at gå af som bestyrelsesmedlem og Carina, der er faldet for aldersgrænsen(16 år) udtræder som børnerepræsentant. Dinah ønsker ikke at forsætte som børnerepræsentant.

Julie og Carina indtræder som suppleanter til bestyrelsen.
Vi mangler derfor 2 børnerepræsentanter og opfordre børn, der ønsker at have indflydelse og være med til at træffe beslutninger, til at melde sig som børnerepræsentanter

( PS. Vi drikker te og spiser kage til møderne)

 

Formanden takker for god ro og orden ved generalforsamlingen

—–
Beslutningsreferat fra generalforsamling på Børnenes dyremark 28.10.2012

Referent: Pia

Dirigent: Rie

Beretningen blev læst op af formanden.

Bestyrelsens beretning ;

Året 2011-2012 har været et år hvor vi har fået flere nye tiltag.

Vi har fået 2 nye heste; Viggo og Falki som begge er vallakker som er udlånt at nogle meget søde ejere som vi har et godt forhold til.

Så har vi fået et hønse lav – som er gået i fuld gang med at bygge og som til foråret vil åbne op for flere deltager.

I foråret fik vi kontakt til Københavns Energi som har været meget behjælpelige med at låne os fold arealer hvilket nu har medført at vi har adgang til 3 folde mere hvor de 2 er her i nærheden som vi kan have glæde af en stor del af året.

Mange fra bestyrelsen har lagt et stort arbejde i geder, hø, arrangementer, dyrlæge mm. Men der er også nogle uden for bestyrelsen der lægger et meget stort arbejde i dyremarken og vi vil gerne sige et specielt tak til Signe og Patricia for deres arbejde med kaninerne samt Erik for hans arbejde med container, folde sommergræs mm.

Der har igen i år været ponyridninger som alle børnene har deltaget i og vi har afholdt loppemarket og fastelavn. Der kommer loppemarket igen her næste weekend.

Vi har haft held med en ansøgning til cheferne inden for CAP omkring at lave vores ridebane hvilket de er kommet rigtig langt med. Det er dejligt.

Så har vi en ansøgning inde hos Kongens Enghave lokal udvalg til at forbedre området omkring kaninburene samt belysning.

Sidst men ikke mindst har vi fået en donation på 10 000 kr af Rasmus som bliver overrakt senere.

Af udfordringer har vi haft en del pludselig sygdom blandt hestene. Lucy har brugt sin del af dyrlæge budgettet for de næste par år og de andre har også hjulpet til. Vi har fået alle hestene chippet og fået hestepas, det er lovpligtigt men koster. Tøsen har tidligere haft meget med benene men siden hun har fået 4 sko på har hun været super- så det har betalt sig.

Vi har haft besøg af nogle lidt ubehagelige mænd.. der stjæler cykler og er fuld mm. Men det må vi takle som problemerne opstår

Fokus område for bestyrelsen er fortsat vores omgangstone og noget vi går meget op i.

Vi syntes at det går stadig fremad med de børn og voksne der kommer i dyremarken, vi får flere og flere hvor også de voksne bidrager hernede og vi har mange der lægger en stor del af deres fritid her. Tak for det.

 

Rasmus kom og overrakte Børnenes Dyremark en chek på 10 000 kr. Tak for det.

Valg:

Der var 8 børn som opstillede til bestyrelsesposter og 3 blev valgt ind. De tre er Emma, Dinah og Carina.

Formand Rie og kasserer Dorthe blev valgt uden modkandidater. Der var 8 voksne som stillede op til bestyrelsesposter.3 blev valgt som bestyrelsesmedlemmer: Misha, Cilla og Anja og 2 blev valgt som suppleanter: Cilla og Mathilde

Forslag:

Pia havde stillet forslag om at lave en ”DyremarksAktie” og ville gå videre med ideen, hvis den blev vedtaget.

Forslaget blev vedtaget.

Rie stillede forslag om en børneambassadør, som skulle kunne mægle og sørge for en ordentlig tone mellem børnene.

Forslaget blev vedtaget og 3 børn blev valgt: Michala, Carina og Emma.

Kl.15 var Generalforsamlingen slut og en del børn fik taget billede med den kæmpe check som Ries mand havde doneret til dyremarken i alt:10.000 kr. wow

 

Referat af generalforsamling og konstituerende bestyrelsesmøde lørdag d. 29. oktober 2011

Generalforsamling

Deltagere

Voksne: Dorthe, Rie, Anne, Misha, Anja P., Erik, Signe, Cilla, Simonette, Rie og Anja O.(ref)

Børn: Michala, Laura, Emma, Carina, navne på de sidste?

 

 1. Orientering om Børnenes Dyremark

Rie orienterede generelt om Børnenes Dyremark og at det overordnet går rigtig godt og der er en god tone. Men der er for nylig været hærværk og en af muligheder for at undgå hærværk fremover kan være at flytte nøglerne jævnligt, så det bliver sværere at komme udefra og kende til nøglernes placering. Alle var enige om, at det var en god ide, og at der skal sættes en seddel op i stalden om, at man kan kontakte Rie eller Cilla, hvis nøglerne er flyttet og man som part eller kaninejer ikke har fået besked.

 

 1. Valg af ny bestyrelse

Den nuværende bestyrelse med undtagelse af formanden, Marianne Kjær ønskede at genopstille. Derudover ville Anne, Simonette og Misha også gerne stille op. Alle blev valgt ind i bestyrelsen og Rie blev valgt som ny formand. De to eksterne revisorer; Marianne Melby og Harry Ottosen blev genvalgt. Af børnerepræsentanter stillede Emma, Carina og Michala op og blev valgt ind.

 

Konstituerende bestyrelsesmøde

 1. Drøftelse af nødvendige ansvarsområder og valg af personer til disse. For alle ansvarsposter gælder, at andre meget gerne må hjælpe eller afløse, men at det er den ansvarlige, der skal sikre sig, at opgaven bliver løst.

Gedeansvarlig: Anne/ Cilla back-up? (opgaver: fodring og tilsyn med gederne)

Kaninansvarlig: Signe/back-up? (opgaver: koordinering af kaninbure og tilsyn med kaniner)

Hesteansvarlige

 • Partslister: Rie (opgaver: opdatere partslister)
 • Smed: Anne/back-up? (Opgaver: have styr på hvornår smeden kommer, hvilke heste der skal ordnes, hænge sedler op om at smeden kommer)
 • Dyrlæge: Simonette/Cilla Back-up (opgaver: have styr på vaccinationer, overblik over/indblik i, hvornår der skal indkaldes dyrlæge)

Foderansvarlig: Anja O./Rie og Dorthe back-up (indkøb og afhentning af foder)

Containeransvarlig: Erik/Anja O. back-up

 • konomiansvarlig: Dorthe (Opgaver: tjek på regnskab, udbetaling af penge)

Rytterstueansvarlig: Simonette og Anja P. (opgaver: arbejde med god skik og brug af rytterstue og medansvarliggørelse af de forskellige brugere)

Aktivitetsansvarlige: Anja P. og Simonette (planlægning og koordinering af årlige arrangementer samt ponyridninger)

Kontaktperson til CAB: Cilla

Fundraising: Signe, Sarah, Anne og Julie (gruppen ville sætte sig sammen snart og brainstorme på, hvad der mangler i BD og hvordan der kan findes penge hertil)

Handyman: Erik (Erik kan ind i mellem være behjælpelig med udbedring af mindre praktiske opgaver)

Undervisning: Mathilde?

Kommunikationsansvarlig?: Signe

 1. Drøftelse af sager, som bestyrelsen kan tage op på førstkommende møde
  1. Drøftelse/opfriskning af regler for brug af heste af andre end parterne, når parter er fraværende eller regler for de dage/heste der ikke er parter på.
  2. Måder at tilgodese parter der ofte berøres af ponyridning
  3. Sadler til heste
  4. Førstehjælps minikursus til børn + info-seddel om praktiske oplysninger i tilfælde af uheld på BD
  5. Nye kaninburer – bestilling og finansiering
  6. Dræning af ridebane (og lys) – muligheder og hvor langt er Kulturhuset
  7. Turregler for børn med og uden følgeskab af andet barn/voksen
  8. PR v. Signe?
  9. Indhentning af børneattester

 

  1. Anne orienterede om, at hun har kontakt til en teknisk skole, der muligvis vil renovere ridebanen som et projekt. Anne holder kontakten og vender tilbage med nærmere info efter nytår.
  2. Erik fortalte, at Kulturhuset har sagt, at de ikke længere vil lade BD tømme skraldespande i deres containere, fordi skraldet lugter af mødding. Alle var enige om at bevare den gode kontakt til kulturhuset og være med til at sikre, at der ikke smides dyremøg i skraldespandene. Cilla laver opslag med påbud til skraldespandene.