Nye vedtægter

Vedtægter for Børnenes Dyremark

Vedtaget på Ekstraordinær Generalforsamling i Børnenes Dyremark den 22. november 2009, på loftet i Karens Minde Kulturhus. Revideret på generalforsamlingen den 25 oktober 2015

1. Foreningens navn og hjemsted

Foreningens navn er Børnenes Dyremark.
Foreningens hjemsted er: Karens Minde, Wagnersvej 19, 2450 SV§ 2. Foreningens formål.

Stk.1:

Foreningen Børnenes Dyremark’s formål er:

 • at være dannelsesrum, hvor børn kan udvikle interesser og viden om dyr, natur og få lyst til at tage medansvar for og deltage i sociale fællesskaber
 • at udvikle og udvide det til enhver tid til rådighed værende område
 • at skabe rammer for børns dyrehold,
 • at søge at være et trygt fristed for børn og voksne, på tværs af forskelle, f.eks. generationsmæssige, familiemæssige, religiøse og etniske forskelle
 • at være et sted, hvor børn kan møde positive voksne rollemodeller
 • at være en ressource for institutioner, klubber og foreninger, der ikke er i strid med foreningens formål og vedtægter
 • at bidrage til at fremme gensidig respekt og forståelse, gennem relevante aktiviteter
 • at fremme viden om økologi, natur og dyr og medvirke til at børn får et naturligt indblik i en bæredygtig produktion af dyr.
 • at deltage i relevante lokale og globale fora, udviklingsprojekter og samarbejde, der kan bidrage til at fremme foreningens formål

Stk. 2:

Både børn og voksne medlemmer skal til enhver tid overholde de af Generalforsamlingens udstukne regler og retningslinjer for brug af, og færdsel på området.

Stk. 3:

Ingen medlemmer må som privatpersoner profitere på Børnenes Dyremark’s aktiviteter, eller anvende foreningens navn og ejendom til egen vinding.

Stk. 4:

Foreningens overskud skal anvendes til foreningens aktiviteter, til gavn for medlemmerne.

Stk. 5:

De børn, unge og voksne, der yder en aktiv, praktisk indsats i forhold til foreningen, foreningens dyr, de børn der er medlemmer af foreningen, samt foreningens øvrige medlemmer, er til enhver tid bundet af Børnenes Dyremark’s vedtægter. Det pålægges således alle frivillige på Børnenes Dyremark at kende og forholde sig til Børnenes Dyremark’s vedtægter.  Stk. 6:

Voksne på Børnenes Dyremark skal til stadighed opføre sig, som positive forbilleder og rollemodeller for de børn, der anvender området. Hermed forstås bl.a. at man opfører sig respektfuldt overfor dyrene, medlemmerne af Børnenes Dyremark, andre brugere af Karens Minde Laugets rekreative områder og at indtagelse af alkohol på hele området er strengt forbudt . Vi opfordrer voksne til ikke at ryge foran børnene og al rygning i stalden er forbudt.

Undtaget for regler om alkohol, er foreningens evt. salg og voksnes indtagelse af øl/vin ved foreningens arrangementer, hvor det dog stadig gælder, at det skal foregå i god ro og orden. Desuden er de voksne der kommer i Dyremarken forpligtiget til at yde et stykke friviligt arbejde, det kan være en fast vagt, gratis undervisning, fast ansvarsområde (hø, tømme skralde spande mm) og bestræbe sig på at inkludere de børn der kommer i Dyremarken uden voksne.

Stk. 7:

 • 3: – Medlemskab og kontingent:

Stk.1: – Medlemskab.

Alle i Københavns Kommune kan være medlem af Børnenes Dyremark. Generalforsamlingen fastsætter kontingentets størrelse og periode. Borgere uden for kommunen kan også søge medlemskab, men er ikke garanteret medlemskab

Borgere med bopæl i postnummeret 2450 går forud for øvrige københavnerborgere, i forhold til dyrehold.

Stk. 2 – indmeldelse:

Indmeldelse sker ved at indbetale kontingent til foreningens bankkonto, med tydelig opgivelse af navn, adresse og fødselsår. Ved nyindmeldelse efter halvdelen af en kontingentperiode er gået, gælder kontingentindbetalingen for indeværende kontingentperiode, samt den følgende.

Stk. 3 – udmeldelse:

Udmeldelse skal ske ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen, og gælder fra den dato medlemmet ønsker. Der refunderes ikke allerede indbetalt kontingent. Udmeldelse er bindende – ved ønske om genindmeldelse, gælder reglerne for nyindmeldelse. Ved hestepart betales der ikke for de sidste 2 måneder da dette tages fra indskudet.  Hvis der ikke gives 2 måneders varsel på opsigelse bortfalder indskudet.

Stk. 5 – Børnenes Dyremarks foreningsmæssige medlemskab.

Børnenes Dyremark kan søge optagelse i relevante organisationer og forbund, såfremt det vil styrke foreningens formål.
Generalforsamling.

 • 4. Generalforsamlingen – Foreningens højeste myndighed.

Den ordinære generalforsamling afholdes 1 gang årligt inden udgangen af oktober måned med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent / stemmeoptæller.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Fremlæggelse af regnskab.
 4. Fremlæggelse af budget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af kontingent.
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 7. Valg af 2 interne revisorer (evt. ekstern revisor). De kritiske revisorer må ikke være medlemmer af bestyrelsen.
 8. Eventuelt

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig ved almindelig flertal. Der gælder dog særlige bestemmelser for

Vedtægtsændringer (se disse).

Stemmeret ved generalforsamlingen har kun fremmødte medlemmer, der fylder 16 i generalforsamlings året.

Der kan indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, når en generalforsamling eller flertal af bestyrelsens medlemmer eller 20 af medlemmerne af foreningen forlanger det med angivelse af en dagsorden.

Bestyrelsen er herefter forpligtet til at indkalde til denne, således at den afholdes senest-2- uger efter begæringen er fremsat.

 • 5. – Indkaldelse

Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med 3 ugers varsel og skal være vedlagt de forslag, som ønskes behandlet, herunder regnskab og budget.

På den ekstraordinære generalforsamling kan kun behandles de forslag, som har givet anledning til indkaldelsen.

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være fremsendt til formanden senest 3 uger før generalforsamlingen. Forslag skal fremsendes til medlemmerne sammen med indkaldelsen.

Hvert medlem over 16 år har en stemme. Stemmeafgivning kan ske ved fuldmagt. Ingen kan dog
afgive mere end en stemme foruden sin egen.

Enhver generalforsamling er beslutningsdygtig, uanset antallet af fremmødte af de stemmeberettigede medlemmer. Dog kræves til forandring af vedtægterne samt til opløsning af foreningen, at 3/5 af samtlige medlemmer er mødt og at flertallet af de fremmødte stemmer for ændringen.

Kan beslutning om vedtægtsændring eller opløsning af foreningen ikke vedtages på grund af manglende fremmøde, indkalder generalforsamlingen inden 14 dage til en ny generalforsamling.

Denne er da beslutningsdygtig, uanset de mødendes antal.

Vedtægtsændringer skal godkendes af Karens Minde Lauget, idet Karens Minde Lauget har ansvaret for lejekontrakten på bygningerne og det omkringliggende område.

Bestyrelsen

 • 6. Bestyrelsen:

Generalforsamlingen vælger bestyrelsen ved almindeligt flertalsafgørelse. Såfremt der er flere opstillede end ledige poster skal afstemningen foregå skriftlig med mindre der er enighed om, at det ikke behøver at foregå skriftligt.

Bestyrelsen består af 5 personer: en formand, en kasserer og 3 medlemmer. Herudover vælges 3 børnerepræsentanter uden stemmeret i bestyrelsen. Som medlem af bestyrelsen kan alene medlemmer over 16 indvælges, dog skal formand og kasserer, der vælges direkte, skal være fyldt 18 år. I øvrigt konstituerer bestyrelsen sig selv. Der vælges herudover på generalforsamlingen 2 suppleanter.

Hvert bestyrelsesmedlem er valgt for 2 år ad gangen, ca. halvdelen at bestyrelsespladserne er på valg hvert år. Genvalg kan findes sted.

 • 7. Budget og regnskab oktober til september:

Regnskabsåret går fra d. 1. oktober til d.30. september, og kassereren fremlægger regnskabet på den følgende ordinære generalforsamling til godkendelse. Regnskabet skal være de kritiske revisorer i hænde senest ved udgangen af august ­måned.

På den ordinære generalforsamling fremlægger kassereren desuden budget for næste periode, som tages til efterretning af generalforsamlingen.

Regnskab og budget kan ikke sættes på dagsordenen på en ekstraordinær generalforsamling.

Kassereren er ansvarlig for, at der jævnligt bogføres. De interne revisorer gennemgår det bogførte materiale en gang i kvartalet.

Såfremt det bogførte materiale viser sig at være mangelfuldt, er bestyrelsen bemyndiget til at ind­hente rimelig professionel bistand.

Til driften af Børnenes Dyremark indbetales et årligt kontingent. Kontingentets størrelse fastsættes til enhver tid bindende for alle medlemmer af generalforsamlingen. Generalforsamlingen kan be­slutte at fastsætte differentieret kontingent for børn, voksne og passive medlemmer.

Det årlige kontingent betales inden udgangen af februar måned for det kommende år.
Partleje til heste betales forud d. 1 i måneden og der betales 2 måneders depositum. Ønsker man at stoppe med at have part meddeles dette til bestyrelsen med 2 måneders varsel og de sidste 2 måneders partleje dækkes af depositummet.
Kaninleje betales for et år ad gangen, ligesom betaling for får og høns betales årligt.

 • 8. Dirigent og sekretær:

Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent.

Sekretæren skriver protokollat for det på generalforsamlingen passeret

 • 9. Foreningens drift:

Højst en uge efter generalforsamlingen konstituerer den valgte bestyrelse sig.

Der skrives som minimum beslutningsreferat fra bestyrelsesmøderne. Referaterne skal kunne fremlægegs efter forespørgsel.

l perioden mellem de ordinære generalforsamlinger er bestyrelsen Børnenes Dyremark’s øverste myndighed. Bestyrelsen tegnes af den til enhver tid af bestyrelsen konstituerede formand, samt af bestyrelsen konstituerede kasserer. Konstituering til poster med tegningsret kan alene besluttes på et bestyrelsesmøde, og skal med underskrift bevidnes af 2 bestyrelsesmedlemmer, der er fyldt 18 år, og som ikke er konstituerede til en post med tegningsret.

Bestyrelsesmedlemmer er ikke personligt økonomisk ansvarlige i fordringer på foreningens midler.

Dog hæfter bestyrelsesmedlemmerne økonomisk, hvis de bevist stifter gæld i foreningens navn eller disponerer foreningens midler uansvarlig.

Det er således bestyrelsens overordnede ansvar, at regnskabet udarbejdes i overensstemmelse med lovgivningens- og vedtægternes regnskabsbestemmelser.

Bestyrelsen holder løbende møder og orienterer om deres arbejdegennem offentlige referater og informationsmøder.

10. – Foreningens ophør.

Foreningen kan opløses på en ordinær generalforsamling og kun såfremt forslaget opnår to tredjedel af stemmerne. I tilfælde af foreningen Børnenes Dyremark’s ophævelse, doneres foreningens evt. overskydende midler til ikke-politiske, ikke-religiøse, velgørende formål, der er til gavn for børn – f.eks. Red Barnet, Unicef eller børn og ungeindsatsen i Kgs. Enghave.

Ved den opløsende generalforsamling skal formanden stille konkret forslag om modtagere. Forslaget godkendes ved kvalificeret flertal.

Den ophævende generalforsamling udpeger tillige de personer, der skal forestå evt. salg af foreningens ejendom og materialer.

 • 11. – Andre Bestemmelser

Stk. 1 – Dyrehold:

– Man skal være medlem for at have og omgås dyrene på Børnenes Dyremark.

– De til enhver tid af statens gældende love om dyrehold skal overholdes.

– Børn og unge under 18 år skal have forældres eller værges skriftlige tilladelse til at have dyr, passe dyr eller indgå i Fællesheste ordningen.

– Medlemmer som har dyr på Børnenes Dyremark, har mødepligt ved de møder der indkaldes til løbende ved enten partmøder, fåremedlems møder eller kaninmøder.

– Bestyrelsen opretter ventelister, såfremt der er større søgning til dyrehold end der er kapacitet til.
Stk. 2 – Vedrørende heste:

– Bestyrelsen udpeger 1-2 hesteansvarlige per hest , hvoraf den ene skal være fyldt 18 år. Den anden kan være under 18 år

– Alle børn og unge under 18 år skal bære hjelm, når de håndterer heste – bl.a. når fodre, vander, vasker, strigler, sadler, trække eller rider.

– Børnenes Dyremark køber eller lejer hestene som tilbydes medlemmerne at leje i ordningen” Fællesheste”.

Børnenes Dyremarks bestyrelse er ansvarlig for at dyremarkens hestehold lever op til den gældende lovgivning.

– Alle der er med i ordningen ”Fællesheste”, skal være med til at ordne  fællespligter

– Er man af en eller anden årsag, i en kortere eller længere periode, forhindret i opfylde betingelserne i Fælleshesteordningen, skal man sørge for, at der drages omsorg for, at hesten i perioden bliver forsvarligt passet.

Man kan ikke have sin egen private hest på Dyremarken alle hestene indgår i fællesheste ordningen og partlister varetages af bestyrelsen sammen med de hesteansvarlige. Stk. 3 Vedrørende Kaniner:

– Bestyrelsen udpeger 2 kanin ansvarlige, hvoraf den ene skal være fyldt 18 år. Den anden kan være under 18 år.

– Kaninejerne skal indgå kontrakt vedrørende kaniner på Børnenes Dyremark med bestyrelsen, før der kan opnås mulighed for at have en kanin på Børnenes Dyremark.

– Kaninejere kan højst have en kanin på Børnenes Dyremark og det må kun være hun kaniner eller kastrerede han kaniner.

– Hvis ejeren er under 18 år, skal en forældre eller en værge tillige underskrive kontrakten.

Stk.4 Aktive og passive medlemmer:

– Som aktivt medlem regnes den, der gør en specifik, aktiv indsats for foreningen.

– Ved specifik, aktiv indsats forstås dyrehold, løbende praktiske arbejdsopgaver på området, praktisk arbejde ved foreningens arrangementer, bestyrelsesarbejde, samt vederlagsfrit arbejde og tjenesteydelser for foreningen.

– Som passivt medlem regnes den der ikke gør en specifik, aktiv indsats for foreningen. Som passivt medlem regnes man som støttemedlem, der med sit kontingent støtter foreningens drift.

– Både aktive og passive medlemmer har på lige vilkår, og uden begrænsninger, fuld taleret på
medlemsmøder, samt tale og stemmeret på generalforsamlinger.

Stk. 5 Konflikt og klageprocedure:

Såfremt man ønsker at klage over et medlem, sendes en skriftlig klage til bestyrelsen. Alene sager, der er indenfor foreningens jurisdiktion, kan behandles af bestyrelsen. Overtrædelser af dansk lovgivning samt politivedtægten videregives til rette myndighed, men bestyrelsen kan efterfølgende træffe afgørelse om hvorvidt sagen også skal have konsekvenser i forhold til medlemskab, færdsel på foreningens område samt deltagelse i foreningens aktiviteter.

Bestyrelsen behandler alle indkomne klager, og beslutter om der skal handles yderligere. Såfremt en klage af bestyrelsen anses handlingskrævende, indkaldes de umiddelbart implicerede personer til partshøring. Efterfølgende træffer bestyrelsen beslutning om evt. sanktioner. Sanktioner kan ankes til bestyrelsen; men består i anke-perioden.

Klager af meget alvorlig karakter, kan medføre bortvisning i sagsbehandlingsperioden.

Klager fra børn behandles anderledes i det der ikke nødvendigvis gives agtindsigt til den anklagede. Ligeledes behøver børn ikke give en klage skrifteligt men kan tale med en forældre eller en bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen vælger herefter hvordan klagen bedst kan behandles.

 

 

Referat fra generalforsamling på Børnenes Dyremark 8. november 2014.

Dirigent: Inez

Referent indtil kl. 16:45:  Lone St.

Referent efter kl. 16:45: Rie

Til stede: Inez, Elena, Marie, Elvira, Frederikke U., Lotte, Lulu, Mathilde, Pernille, Anja, Marianne, Hanne, Anna, Karina, Michala, Dorthe, Lone Sø., Sarah, Frederikke W., Gry, Sabrina, Eva, Erik, Lone St.,  Maria, Emilie, Elin, Elisa, Misha, Rie, Julie S., Julie G., Pia, Lisette, Bolette.

Inez blev valgt til dirigent og Lone St. til referent. Dagsorden for generalforsamlingen blev gennemgået af formanden, Rie, og godkendt af generalforsamlingen.

Ud over den ordinære dagsorden havde bestyrelsen indføjet et tema om kommunikation på Dyremarken og inviteret en coach, Signe Storr til emnet. Af indsendte forslag blev forslag til vedtægtsændringer og nedsættelse af et kommunikationsudvalg medtaget på generalforsamlingen. Formanden, Rie, fremlagde bestyrelsens beretning og generalforsamlingen kommenterede den undervejs:

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsen synes det har været et godt år, der har medført:

 • Vi har rekord mange medlemmer
 • Rekord god økonomi
 • Rekord mange dyr
 • Rekord mange frivillige
 • Rekord meget indflydelse

Årets gang

 • Ridebanen er igang med at få etableret lys og skilte af CAB og Erik. Der blev fremvist fine skilte til ridebanen, som Inez har fremstillet. Generalforsamlingen klappede af skiltene.
 • Fårelauget er blevet etableret og er godt igang. Der er dog mistet 2 får til løsgående hunde.
 • Der er afholdt sociale arrangementer ved Hanne og Anja, hvor mange har hjulpet til: Fastelavn, halloween og loppemarked
 • Der er kommet 4½ nye heste i år: Carlson, Corrie, Dinjo, Faxi og Manilla har været ude og er tilbage. Ialt er der nu 12 heste og ponyer.
 • Erik har bl.a. samlet genanvendeligt træ fra nedtagningen af Skurbyen og foretaget reparationer og forbedringer på bla. loftet i stalden.

Bestyrelsen takkede hjerteligt alle børn og voksne, der har hjulpet med arrangementer og daglig drift gennem året. Det gjorde generalforsamlingen også.

Ongoing

Bestyrelsen forsøger at skaffe ressourcer til dræning af ridebane, folde og stien gennem: Københavns Kommunes Skybrudsplaner, Københavns Kommunes Byfornyelse, CAB, Københavns Kommunes Ejendomme og Københavns Kommune. Der er desværre lange udsigter: fra flere til mange år, hos de fleste af parterne. Generalforsamlingen foreslog en arbejdsdag, hvor man i fællesskab kan grave grøfter, som kan aflaste området på kortere sigt. Forslaget står åbent, da der ikke blev besluttet noget. Hanne og Gry vil gerne søge fonde på vegne af Dyremarken og de har erfaring med det. Bestyrelsen og generalforsamlingen takkede for initativet.

Buerne fra Skurbyen har bestyrelsen planlagt, at skulle anvendes til afskærmning for hestene på foldene. CAB er på sagen.

På baggrund af de 2 mistede får, overvejer bestyrelsen, at anskaffe en alpaca, som fårehyrde på den fredede del af Sydhavnstippen. Alpaca skulle være frygtløse overfor løse hunde og ikke til gene for andre besøgende.

Bestyrelsen undersøger i øjeblikket, hvordan underlaget på ridebanen kan forbedres. Underlaget skal opbygges på en bestemt måde og af bestemte materialer for at fungere. Man kan ikke bare fylde eksempelvis strandsand på.

Udfordringer

Bestyrelsen ser nye udfordringer i, at der er 45 frivillige hjælpere, ca. 80 hesteparter, kaninbørn, 6 hønsefamilier og omkring 30 medlemmer af fårelauget. Samtidig er der i skrivende stund 257 medlemmer på Dyremarkens Facebook side (d.d.). Det stiller nye krav til kommunikation og kommunikationsveje for Børnenes Dyremark.

Regnskab/budget

Regnskab og budget blev fremlagt ved Dorthe. Der foreligger en kassekladde og bestyrelsen har bilag for både regninger og indtægter, der kan rekvireres ved behov. Kassekladden gengives her og årets resultat er, at Børnenes Dyremark har et indestående på kr. 75.829,31 :

 

Kasse Bank
beholdning primo 24362,5 Primo 349,72
Til bank november -18000 Ultimo 75829,31
Dorthe kasse til bank -500
Overskud loppemarked nov. 2013 2256,5
Banko december 2013 4242,5
fastelavn 2014 1594,5
Loppemarked april 2014 6851
20807

Bestyrelsen er ikke ekspanderet i den korte periode, hvor foreningens eksplosive vækst er sket, og der har ikke i bestyrelsen været kræfter til at løfte en egentlig regnskabsopgave. Bestyrelsen drøfter mulighederne for at købe regnskabshjælp udefra. Børnenes Dyremark får eget cvr.nr. den 12. november 2014.

Valg til bestyrelsen

Herefter var der valg til bestyrelsen, som bestod af:

Rie, formand

Misha, bestyrelse

Mathilde, bestyrelse

Anja, bestyrelse

Dorthe, bestyrelse og rep. for Karens Minde Lauget

Julie, suppleant

Karina, suppleant

Der var uklarhed omkring reglerne for valgbarhed. Bestyrelsen henviste til afgang fra bestyrelsen i utide, som begrundelse for at 2 bestyrelsesmedlemmer ikke var på valg. Generalforsamlingen påpegede at bestyrelsesmedlemmer og suppleanter der er valgt ind i 2012 er på valg i 2014. Alle bestyrelsens medlemmer og suppleanter ønskede at blive siddende undtagen Julie. Lotte ville gerne stille op til bestyrelsen, så denne udskiftning blev godkendt af generalforsamlingen.

Det blev besluttet at Julie, Rie og Dorthe var på valg i år

Den nye bestyrelse for 2014/15 er derfor:

Rie, Misha, Mathilde, Anja, Dorthe, Lotte, Karina

Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlinger, så indbyrdes pladser blev ikke drøftet. Der mangler valg af børnerepræsentanter, som udgik, idet tiden var fremskreden.

Indkomne forslag

Elin uddybede forslaget om et kommunikationsudvalg med, at et kommunikationsudvalg kunne arbejde under bestyrelsen, så bestyrelsen leverer information til udvalget, der står for videreformidlingen i foreningen og udenfor foreningen (efter relevans). Her kunne et kommunikationsudvalg tage fat på at opdatere Dyremarkens hjemmeside, så bliver en medspiller i den indbyrdes kommunikation. P.t. sker Dyremarkens kommunikation stort set på Facebook, hvilket ikke fungerer godt i alle tilfælde. Kommunikationsudvalget skulle, ifølge Elin, også se på andre medier, der kunne være hensigtsmæssige for Dyremarken og dens medlemmer og gæster. Både generalforsamling og bestyrelse tilsluttede sig forslaget. Kommunikationsudvalget skal nedsættes efter bestyrelsen har konstituteret sig. Referatet er ikke nået ud inden bestyrelsen har konstitueret sig og Elin, Frederikke W., Julie G. og Lone St. har meldt sig til kommunikationsudvalget indtil videre.

Herefter blev forslag til revidering af vedtægter, udarbejdet af Maria, behandlet. Debatten var lang og der var mange konstruktive forslag fra både bestyrelsen og generalforsamlingen. Da ændringsforslagene ikke har været sendt ud til gennemlæsning før generalforsamlingen, bliver vedtægter med rettelser gennemgået ved et senere møde eller ved næste års generalforsamling

Generalforsamlingen var planlagt til at foregå mellem kl. 14 og kl. 17.  Da klokken var 16:45 var vedtægtsændringer ikke drøftet færdige, og temaet om kommunikation var ikke startet. Bestyrelsen meddelte at der ville blive indkaldt til en fortsættelse af generalforsamlingen i december for valg af børnerepræsentanter og afslutning af revidering af vedtægter.

 

Referat afsluttet den 23. november 2014 af Lone St.

 

 

bestyrelsesmøde den 5/10 2015

Til stede: Anja, Carina, Mathilde, Dorthe, Lotte og Rie

Afbud Misha

Der var kun 1 punkt på møde i dag – forberedelse til generalforsamlingen den 25/10 kl. 14.00 i rytterstuen. Der er 3 på valg Mathilde, Misha og Carina. Dorthe vil lave et regnskab der kan præsenteres. Rie laver bestyrelsens beretning. Lotte har lavet et oplæg til kommunikation og hvad de forskelige sidder kan bruges til og hvad formålet med siderne er. Der skal også gennemgås et organisations struktur med hvilke pligter der hører til de forskelige ansvarsområder. Rie gennemgår de nye vedtægter med ændringsforslag markeret i rødt. Der er kommet nogle nye forslag ind til generalforsamlingen. Det ene omkring nominering af årets knag mener bestyrelsen vi kan implementere allerede fra i år, vi beder børnene fra Børnebestyrelsen om at komme med nogle forslag til børn og vi laver selv en liste med mulige kandidater (både børn og voksne) som alle til general forsamlingen så kan stemme om.

Et andet forslag omkring brug af nr. 2 hus sætter vi på som sidste punkt hvor Mathilde kan vise det nye rum frem og fortælle hvor langt vi er i processen. 

Kort blev der talt om økonomi – der er en ny søgerunde i gang i superbrugsen. Vi søger til en by-have for børn der kan indramme noget af den nye jord vi har fået nu hvor CAB er flyttet delvist ud.

Der er kig på en ny hest som afløser for Faxi